Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Dokumenty

Samospráva

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.§ 6

Všeobecne záväzné nariadenia obce:

  • 3.Návrh nariadenia zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

  • 4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej si môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

  • 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou.

  • 7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

  • 8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

  • 9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

  • 10. Nariadenie musí byť každému prístupné na obecnom úrade.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky