Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Dokumenty

Samospráva
Všeobecno-záväzné nariadenia

VZN 2024

Všeobecného záväzného nariadenia obce č.16/2024 - Požiarny poriadok obce Nižný Kručov


VZN 2023

Dodatku č.1 k VZN obce č.7/2019


VZN 2022

Návrh dodatku č.2 k VZN č. 9/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nižný Kručov

Dodatok č.2 k VZN č.9/2019 o miestnych daniach a poplatkoch

Dodatok č.2 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

Návrh dodatku č.1 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom zariadení a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Kručov.

Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom zariadení a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Nižný Kručov.

VZN č. 11/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev


VZN 2020


VZN 2019


Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce


VZN 2018


VZN 2016


VZN 2015


Žiadosť na zníženie alebo odpustenie poplatku
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.§ 6

Všeobecne záväzné nariadenia obce:

  • 3.Návrh nariadenia zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

  • 4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej si môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.

  • 6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou.

  • 7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva.

  • 8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

  • 9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti, okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

  • 10. Nariadenie musí byť každému prístupné na obecnom úrade.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky