Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Fauna a flóra

Obec

Rastlinstvo

    Z drevín sa tu vyskytujú vŕby, jelše, topole, brezy a jasene. Zo vzácnych rastlinných druhov tu registrujeme leknovec štitnatý, žerušnicu málokvetú, truskavec obyčajný, korunku strakatú, jesienku obyčajnú, bleduľu jarnú. Na slaniskách rastie palina prímorská, astra soľomilná, skorocel prímorský a ďalšie halofytné druhy. V nadmorskej výške nad 700 m sa miestami vyskytuje jedľa biela, smrek a borovica.
    Severná časť Zemplína patrí do východokarpatskej botanickej oblasti. Doliny a erózne brázdy sú zväčša bez lesnej pokrývky. V najnižších polohách vrchov je dubový les, v celej oblasti však prevláda buk. Miestami je primiešaná jedľa a borovica. Lesy sú známe bohatým výskytom húb. Medzi vzácne druhy rastlín patría: iskerník karpatský, zvonček jedľový, perovník pštrosí, horec luskáčovitý, poniklec obyčajný, scila dvojlistá východná.


Živočíšstvo

  • Početné rozšírenie hmyzu často nevplýva najpozitívnejšie (muchy, komáre, ovady, včely, osy, mravce...). V hornej časti regiónu charakterizujú územie mlok veľký, salamandra škvrnitá, jašterica živorodá, sova dlhochvostá, pôtik kapcavý, ďubník trojprstý. Zo vzácnych druhov dravcov sa tu nachádza orol krikľavý, včelár obyčajný, haja tmavá, bocian čierny, tesár čierny, orešnica perlavá, jariabok hôrny. Z cicavcov tu žije vlk obyčajný, rys ostrovid, mačka divá, kuna, lesná, kuna skalná, jeleň karpatský, srnec hôrny. Z vodného a brodivého vtáctva stojí za pozornosť pomerne početná populácia kolónia volaviek popolavých v povodí Ondavy. Pri vode žije aj bobor vodný. Ďalšie cicavce ako, los mokraďový, zubor európsky, medveď hnedý. Územie je zaujímavé aj pre entomológov s výskytom mnohých vzácnych druhov. Územie je tiež významné biotopmi všetkých skupín živočíchov.

  • V okrese sú známe viaceré lokality vzácnych rastlinných druhov, starých pamätných stromov a vzácnych živočíchov, napr. netopiere a pod. Za chránené územia sú navrhnuté viaceré lokality v Nízkych Beskydách.

    Živočíšstvo Vranovského okresu je súčasťou zoocenóz východného Slovenska. Sú tu zastúpené zoocenózy charakteristické pre Východoslovenskú nížinu - časť rovinatú, prechodné zoocenózy charakteristické pre pahorkatiny a konečne pre horskú oblasť Slanských vrchov a Nízkych Beskýd. Špecifické biotopy boli vytvorené antropogénne, napr. v oblasti vodnej nádrže Domaša, rybníka pri Továrnom, v opustených banských dielach a pod.
    Doposiaľ sa venovala pozornosť hlavne výskumu stavovcov, preto sa v charaktere živočíšstva Vranovského okresu zmienime iba o tejto skupine. Relatívne dobré sú poznatky o rozšírení rýb v tokoch Ondavy, Tople a ich prítokoch, ako aj vo vodnej nádrži Domaša. Sú tu zastúpené mreny, jalce, slíž obyčajný, lopatka dúhová, pĺž obyčajný, šťuka obyčajná, kapor, vzácne druhy, ako hrúz dlhofúzy, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kolok malý, plotica obyčajná, úhor riečny. Na prítokoch sú známe pstruhy, sivoň americký, čerebľa potočná. V Domaši bol nasadený kapor, šťuka, zubáč, hrča, lieň a iné druhy.
    Z obojživelníkov sú okrem bežných druhov známe rosnička zelená, mloky a salamandra škvrnitá, z plazov užovka, vretenica, slepúch, jašterica a pod. Najbohatšou skupinou sú vtáky.
    Z vodných, najmä v priestore Domaša, sú to kačice, divá hus, chochlačky, lyska čierna, sliepočka vodná, čajky, čoríky, rybár, potápky atď. V pobrežných pásmach sa vyskytujú kulík riečny, kulík piesočný, kalužiačik močiarny, kalužiačik malý atď. V trávnatých porastoch hniezdi močiarnica mekotavá. V období jarných a jesenných ťahov sú na Domaši prítomné divé husi, volavky, orliak morský, bučiak veľký, brehár obyčajný, breháriky, potápači, zriedkavo aj bocian čierny a mnoho iných vzácnych druhov. Z cicavcov sú v oblasti Domaša prítomné dulovnica obyčajná, dulovnica menšia, ondatra pižmová, vydra riečna a iné, v južnej časti okresu včelárik zlatý, kúdelnička lužná. Na poliach, lúkach a pasienkoch sú vzácne krakľa belasá, sokol, dudok, vlha. V Slanských vrchoch a Nízkych Beskydách v lesnom pásme sú orol kráľovský a skalný, orol krikľavý, hadiar krátkoprstý, haja červená, haja tmavá, včelár, rys skalný, sova, výr skalný, bocian čierny, krkavec a iné. Ďalej sa tu vyskytujú rys ostrovid, vlk, jeleň, diviačia a srnčia zver, jazvec, kuna lesná, kuna skalná, líška, tchor, lasice, veverice, plch. Z drobných cicavcov boli zistené piskor obyčajný, piskor malý, jež, krt, ryšavka, hrabošík podzemný a iné.


  • najvyšší vrch v obci...Chrasť (280,3mnm)Rastlinstvo:


Z drevín sa tu vyskytujú vàby, jelše, topole, brezy, jasene. Vzácne rastliny...leknovec štitnatý, žerušnica málokvetá, truskavec obyèajný, korunka strakatá, jesienka obyèajná, bledula jarná.

Živoèíšstvo:
Poèetné rozšírenie hmyzu-muchy,komáre,ovady,vèely,osy,mravce. V hornej èasti regiónu sa vyskytuje mlok ve¾ký, salamandra škvrnitá, jašterica žltorodá, sova dlhochvostá, pôtik kapcový...

Dravce vzácne druhy-orol krik¾avý,vèelár obyèajný,haja tmavá,bocian èierny,tesár èierny.

cicavce: vlk obyèajný,rys ostrovid,maèka divá,kuna lesná,jeleò karpatský,srnec hôrny.vodné a brodovité vtáctvo-volavka popolavá,netopiere...

ryby:mreny,jalce,slíž obyèajný,lopatka dúhová,påž obyèajný,šťuka,kapor,hrúz dlhofúzy,úhor rieèny,pstruh...

obojživelníky: mloky,rosnièka zelená

plazy: úžovka ,vretenica,slepúch,jašterica

vtáky: kaèice,divé husy,chochlaèky,potápky,èoríky...

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky