Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Obecné zastupiteľstvo

Samospráva > Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce:
Mgr. HERMANOVSKÁ  Vladimíra  

Poslanci obecného zastupiteľstva 2014-2018:
Ján Čaraba
Pavol Kalman
Marek Rybarčák
Ján Hermanovský(zástupca starostu)

Pavel Gedor

Kontrolórka obce:
Bartolomej Marcinčin
Auditórka:
Ing. Drahomíra Maskaľová

ROKOVACÍ PORIADOK
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 11 Obecné zastupiteľstvo
3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce

 • a) určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony

 • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.

 • c) schvaľovať územný plán

 • d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane

 • e) určovať náležitosti miestnej dane

 • f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

 • g) uznášať sa na nariadeniach,

 • i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

 • j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.


§ 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva

 • (1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.

 • (2) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo.

 • (3) Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 druhej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 tretej vety, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 • (4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 • (5) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 • (6) Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

 • (7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

 • (8) Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

 • (9) Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov;12a) to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.


 • (10) Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

 • (11) Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 • (12) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä

 • a) zložiť sľub,

 • b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

 • c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,

 • d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.


3. Poslanec je oprávnený najmä

 • a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

 • b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

 • c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

 • d) zúčastňovať s na previerkach, na kontrolách, ktoré uskutočňujú orgány obce.


VEREJNÉ SCHODZE ZA POSOBENIA STAROSTKY OBCE
Mgr. Vladimíry Hermanovskej

1. verejná schôdza dňa 18.3.2007 s programom:  Dom smútku

2. verejná schôdza dňa 29.4.2007 s programom: Chod a financovanie obecného úradu

3. verejná schôdza dňa 10.2.2008 s programom: ZV a UP v KÚ Nižný Kručov

4. verejná schôdza dňa 20.1.2008 s programom: Územný plán obce Nižný Kručov

5. verejná schôdza dňa 26.4.2009 s programom: Výstavba domu smútku v našej obci

6. verejná schôdza dňa 27.2.2010 s programom: Voľba orgánov ZV a UP v k.ú. Nižný Kručov

7. verejná schôdza dňa 20.7.2012 s programom: Kanalizácia a vodovod

8. verejná schôdza dňa 1.12.2013 s programom: Výstavba bytov bežného štandardu

9. verejná schôdza dňa 8.12.2013 s programom: Zhodnotenie doterajšej činnosti ZVaUP v k.ú.N.K
                                                                                     Ukončenie činnosti ZV a UP v k.ú. Nižný Kručov

10.  verejná schôdza dňa 13.6.2014 s programom:  Kolaudácia kanalizácie Nižný Kručov
                                                                                     Zápis vecných bremien, na parcelách kde je  
                                                                                     umiestnené kanalizačné potrubie  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
11.  verejná schôdza dňa 28.9.2014 s programom:  Výstavba 2 bytových domov t.j.2x12 bytových
                                                               domov v obci Nižný Kručov

12.    verejná schôdza dňa 10.4.2015 s programom:  Vybudovanie chodníka od začiatku po koniec
                                                                                   katastra  obce Nižný Kručov      


13.   verejná schôdza dňa 17.4.2015 s programom:  Napájanie rodinných domov do skolaudovaného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                              verejného vodovodu
                                                                                    Správny postup pri napájaní sa do
                                                                                    skolaudovanej   kanalizácie                                       

1
4.   verejná schôdza dňa 3.7.2016 s programom:  chod obecného úradu od začiatku volebného obdobia 2014 po súčastnosť
 

                                                                                                                    Starostka obce
                                                                                                         Mgr.Vladimíra Hermanovskáv.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky