Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

2010 - volejbal ženy

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2010
Volejbal bez hraníc

5.7.2010 - v pondelok o 14.00 hod. sa uskutoènil v našej obci na multifunkènom ihrisku volejbal žien. Boli pozvané dievèatá, ženy, mamky na spoloèný volejbalový turnaj. Avšak nie všetky sa ho zúèastnili, preto sme medzi seba pozvali aj našich mládencov, ktorí nás prišli povzbudzovať. Bolo že to srandy. Dobre, že sme mali medzi sebou aj mužov, lebo aké sme my ženy volejbalistky, tak by sme si asi ani ve¾mi nezahrali. Ale nako¾ko sme boli pomiešaní, tak nám to išlo jedna radosť. Ïakujem všetkým, ktorí sa volejbalu zúèastnili a teším sa na Vás niekedy na budúce. Staèí, keï mi zavoláte na mobil a taký perfektný volejbal zorganizujem kedyko¾vek. Zatia¾, èo ženy hrali volejbal...deti postavili v pieskovisku nádherný hrad. Som rada, že aj deti si našli nejakú èinnosť, aby dali mamkám pokoj, keï mamky športujú.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky