Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Materská škola - Informácie pre rodičov

Inštitúcie > Materská škola
Aktuality
21/5/2018 - Zápisnica z výberového konania na obsadenieriaditeľky Materskej školy (viac...)
Zápis detí do MŠ

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

  • Do materskej školy sa prijímajú priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok, spravidla od 16.4.2018 - 31.5.2018 kalendárneho roka.

Poplatky za MŠ

  • Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na 1 dieťa  sumou 7,- Eur.

  • Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10 - teho dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
  1. ktoré má 1 rok  pred plnením povinnej školskej dochádzky
  2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky