Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Územný plán obce

Obec

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR
Tento dokument je súèasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je delená na strategické a programové dokumenty vypracované na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty EÚ. PHSR je prostriedkom na napåòanie vízie ïalšieho smerovania rozvoja obce s výh¾adom do roku 2016.

Vízia obce
Obec Nižný Kruèov je obcou,
ktorá sa stará o rovnovážne zabezpeèenie verejných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvate¾ov. Obec vytvorila vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských subjektov tým, že prispela k rozšíreniu priemyselnej zóny smerom na okresné mesto. V obci sa vytvorili aj vhodné podmienky na ïalší rozvoj službotvornej sféry. V období posledných desať rokov obec zaznamenala nárast poètu obyvate¾ov, preto bude naším úsilím aj vznik nových ulíc s IBV, aby sa obyvatelia Nižného Kruèova mali kde žiť, pracovať, budovať a celkovo rozvíjať našu obec. Obec rozšírila možnosti športového využitia vybudovaním viacúèelového ihriska, ktoré pokrýva športové potreby všetkých vekových skupín. V súvislosti cestovného ruchu obec prezentuje svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.

Územný plán obce
  • bol vypracovaný z dôvodu jeho absencie a aktuálnej potreby pre dlhodobé a operatívne rozhodovanie pri riadení a usmeròovaní rozvoja obce. Obec Nižný Kruèov nemala pre svoj ïalší rozvoj žiadnu záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu. Územný plán VÚC prešovského samosprávneho kraja 2004 nerieèil lokálny charakter územia, preto bolo potrebné vypracovať územný plán našej obce, aby bolo možné zahrnúť aj širšie vzťahy medzi jednotlivými katastrami. Tieto perspektívne zmeny nemožno však realizovať bez cie¾avedomej pomoci štátu, ktorý by mal formou rozvojových programov v spolupráci so štrukturálnymi fondmi EÚ podnietiť iniciatívu domáceho obyvate¾stva. Riešenie úlohy preto vyplýva z potreby vypracovať pre obec N.Kruèov dlhodobú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.


Potreba vypracova
ť ÚP obce, zdôvodòujúceho obstaranie vyplýva z toho, že:

  • 1. Je základným nástrojom pre koncepciu organizácie územia obce poèas záväznosti územného plánu .

  • 2. Umožòuje priechodnosť investièných zámerov, to znamená konkrétnej povo¾ovacej èinnosti riešenej v územnom pláne pri následnom vydávaní územných rozhodnutí a stavebných povolení.

  • 3. Je záväzným predpokladom pre koordináciu dopravnej, technickej a sociálnej vybavenosti v obci.

  • 4. Umožòuje realizovať v obci také stavby verejnoprospešného charakteru, kde nie je daný súhlas vlasníkov pozemkov s ich výstavbou a to tým, že vymedzí verejnoprospešné stavby v danom území v zmysle stavebného zákona.


Územný plán obce Nižný Kruèov je akousi prognostikou vývoja našej obce v predstihu dvadsať rokov. ÚP tak vytvára plánovitý a priestorový rozvoj obce do roku 2025.

vytlačiť
Rozvojová stratégia obce

Základom rozvojovej stratégie obce je vypracovaný a schválený územný plán obce a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Cie¾om stratégieje vybudovať príťažlivú obec na úrovni 21.storoèia vo všetkých oblastiach ako je najmä bývanie, životné prostredie, hospodársky a sociálny rozvoj, posilnenie miestnej ekonomiky, rozvoj kultúry a šporu, vidieckeho turizmu a podpora podnikateľského prostredia ako rozhodujúceho predpokladu v oblasti rastu zamestnanosti obyvate¾ov našej obce.

  • vybudovanie Domu smútku, ktorý je nevyhnutnou potrebou našej obce a obèanov

  • vybudovanie chodníka pozdlž celej obce aspoò po jednej strane

  • rozvinie sa výstavba rodinných domov a to tým, že sa plánuje otvorenie novej ulice

  • v rámci kultúry a športu okrem zachovávania tradièných podujatí chceme rozvinúť cezhraniènú spoluprácu, ktorú chceme vybudovať v rámci združenia Ekovalali. Výsledkom spolupráce budú turistické chodníky, drevené pútaèe a turistické oddychové altánky.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky