Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Územný plán obce

Obec

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - PHSR
Tento dokument je súèasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je delená na strategické a programové dokumenty vypracované na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov a obcí a programové dokumenty EÚ. PHSR je prostriedkom na napåòanie vízie ïalšieho smerovania rozvoja obce s výh¾adom do roku 2016.

Vízia obce
Obec Nižný Kruèov je obcou,
ktorá sa stará o rovnovážne zabezpeèenie verejných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvate¾ov. Obec vytvorila vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských subjektov tým, že prispela k rozšíreniu priemyselnej zóny smerom na okresné mesto. V obci sa vytvorili aj vhodné podmienky na ïalší rozvoj službotvornej sféry. V období posledných desať rokov obec zaznamenala nárast poètu obyvate¾ov, preto bude naším úsilím aj vznik nových ulíc s IBV, aby sa obyvatelia Nižného Kruèova mali kde žiť, pracovať, budovať a celkovo rozvíjať našu obec. Obec rozšírila možnosti športového využitia vybudovaním viacúèelového ihriska, ktoré pokrýva športové potreby všetkých vekových skupín. V súvislosti cestovného ruchu obec prezentuje svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.

Územný plán obce
  • Tento dokument je súčasťou sústavy základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja v Slovenskej republike. Táto sústava je delená na strategické a programové dokumenty vypracované na úrovni štátu, sektorov, samosprávnych krajov, regiónov

    a obcí a programové dokumenty EÚ. PHSR je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce s výhľadom do roku 2027.


  • Oznámenia O prerokovaní návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižný Kručov a Návrhu územnoplánovacej dokumentácie - viac...
vytlačiť
Rozvojová stratégia obce

Základom rozvojovej stratégie obce je vypracovaný a schválený územný plán obce a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Cie¾om stratégieje vybudovať príťažlivú obec na úrovni 21.storoèia vo všetkých oblastiach ako je najmä bývanie, životné prostredie, hospodársky a sociálny rozvoj, posilnenie miestnej ekonomiky, rozvoj kultúry a šporu, vidieckeho turizmu a podpora podnikateľského prostredia ako rozhodujúceho predpokladu v oblasti rastu zamestnanosti obyvate¾ov našej obce.

  • vybudovanie Domu smútku, ktorý je nevyhnutnou potrebou našej obce a obèanov

  • vybudovanie chodníka pozdlž celej obce aspoò po jednej strane

  • rozvinie sa výstavba rodinných domov a to tým, že sa plánuje otvorenie novej ulice

  • v rámci kultúry a športu okrem zachovávania tradièných podujatí chceme rozvinúť cezhraniènú spoluprácu, ktorú chceme vybudovať v rámci združenia Ekovalali. Výsledkom spolupráce budú turistické chodníky, drevené pútaèe a turistické oddychové altánky.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky