Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Cirkev

Inštitúcie
Z histórie cirkvi v obci

Z pohľadu konfesijného rozdelenia obyvateľstva môžeme konštatovať, že väčšina obyvateľstva sa ako v minulosti, tak aj v prítomnosti hlási k rímskokatolíckemu náboženstvu. V priebehu minulých storočí tunajšia fília patrila k farnosti vo Vranove. O stáročných tradíciách rímskokatolíckej viery svedčí aj fakt z roku 1327, že v obci existovala kaplnka či kostolík "beate Katherine virgilis" (sv. Kataríny).

  • 1.zmienka o výstavbe kostola je z roku 1796, najväčšiu časť výdavkov pri výstavbe hradil František Sogéni III.

  • v roku 1983 sa začala a zároveň aj ukončila úplná rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola


V obci žije aj niekoľko desiatok gréckokatolíkov. Ich počet je prakticky od r.1804 (štatistické údaje) skoro dve storočia pomerne stabilný a pohybuje sa okolo 20-30 veriacich. Gréckokatolíci patrili fíliou k farnosti Čičava.

Ďalšiou skupinou veriacich v obci sú evanjelici. Dnes tvoria evanjelici a.v. asi 1/7 populácie obce.


(text z publikácie Nižný Kručov 1327-1998)

Vážení a milí Kruèovèania.
Pod¾a záznamov v našej obecnej kronike sa spomína rok 1983, kedy sa ukonèila úplná rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola v Nižnom Kruèove. Po 26 rokoch môžme s hrdosťou povedať, že sa tak stalo zas. Naši kurátori Ing.Ján Pa¾ko a Ján Marcinèin si zobrali na svoje plecia nemalú úlohu a to opäť po to¾kých rokoch opraviť náš kostolík. Ve¾mi cie¾avedome ich k tomu povzbudzovala aj naša pani kostolníèka pani Anna Barátová, ktorá sa tiež podie¾ala na plnohodnotnej práci na kostole. Dodávala ¾uïom elán do práce, ale aj milé slová, ktoré neraz povzbudili nejedného z nás. Ve¾mi dobrú prácu odviedol aj Jozef Marcinèin st., ktorý celý kostol vyma¾oval z vnútra. Pri tom mu pomáhali naši mládežníci: Jozef Marcinèin ml., Daniel Majerník, Ján Dzurko. Lavice opravili a prema¾ovali Pavol Marcinèin ml. a Ján Šugar. O vnútorné poumývanie kostola sa zaslúžili ženy: Božena Marcinèinová, Irena Hermanovská, Mária Dutkovièová, Anna Barátová, Anna Magurová, Danka Kova¾ová, Helena Maťašová, Helena Musáková, ale treba poïakovať aj pani Viere Imrichovej, ktorá dala do poriadku anjelov. Chcem tiež poďakovať aj pánovi Jánovi Mackovi (hasič) aj jeho pani manželke Anne, ktorí tiež pomáhali pri vnútorných prácach a pričinili sa tak o rekonštrukciu nášho kostolíka.
Na vonkajších prácach na kostole sa prièinili: Pavol Marcinèin st., Milan Musák, Pavol Imrich, Ján Marcinèin, ...atï. Chcem poïakovať všetkým, ktorí sa zúèastnili brigády betónovania, ïalej všetkým, ktorí poupratovali a pokosili okolie kostola, aj tým najmenším: Jurkovi Majerníkovi, Janíkovi Hermanovskému a Jožkovi Kruschovi. Celú strechu na kostole nám nama¾ovali maliari, ktorí prišli až z Ukrajiny, ktorých sme už museli zaplatiť, ako aj pánovi, ktorý odvodnil celý kostol lepenkou. Chcem poïakovať všetkým dobrým ¾uïom, ktorí sa podie¾ali na prácach v kostole, ale aj všetkým Vám, ktorým nie je ¾ahostajný život, okolie a celkovo prostredie v našej obci. Ïakujem aj Vám, ktorí ste prispeli na kostol finanènou èiastkou, za ktorú sa dal opraviť obraz, nakúpili sa farby, zakúpili sa plastové okná a mali sme aj na vyplatenie cudzích pracovníkov. Oceòujem aj pomoc našej mládeže a to hlavne tým, ktorí pochopili nutnosť tejto rekonštrukcie kostola. Za dokonèovacie práce a to za coklík okolo kostola z vonkajšej strany kostola sa patrí poïakovať nášmu dobrému obèanovi ¼ubomírovi Marcinèinovi, ktorý práce urobil sám a tiež bez honoráru-zadarmo. Zásluhou Vás, ktorí ste prišli pomôcť sa nadvihol aj kríž pred kostolom, nama¾oval a opravil. Prepáète mi ak som niekoho nespomenula, prípadne som na neho zabudla. Cie¾, ktorý sme si dali a ku ktorému nás niekedy poháòali naši kurátori, je splnený a po to¾kých rokoch je opäť zrekonštruovaný náš Kruèovský kostolík zasvätený Premeneniu Pána a tentokrát aj s pitnou vodou, ktorá doposia¾ v kostole nebola. Opäť sa píše história obce a ja som hrdá na svojich obèanov, ktorí vedia pochopiť, že sám èlovek nedokáže niè, ale skupina dobrých ¾udí dokáže ve¾a. Škoda len, že v tej skupine je nás málo..........

Touto cestou sa Vám chcem všetkým v závere ešte raz poïakovať za poskytnutú pomoc.
S úctou Vladimíra Hermanovská,starostka obce

2010 - Oprava kostolíka
Pohľad na kostolík pred rekonštrukciou
rímskokatolícky kostol v Nižnom Kručove

Liturgický poriadok

Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána
streda:  17.00 hod
nedeľa: 9.30 hod

Odpustová slávnosť:

1.augustová nedeľa

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky