Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Kultúra

Inštitúcie
Dušan Galis v obci - 2014
Družba obci Kručov - 2014
Deň otvorených sŕdc - 2014
Otvorenie studničky Zoltána Benku - 2014
Jozefovský turnaj - 2014
27.6.2010 - Festival dobrej nálady

27.6.2010 - Festival dobrej nálady - sa v obci Matiaška konal "Festival dobrej nálady". Tento festival usporiadalo ZCR Ekovalali, ktorého je èlenom aj naša obec. Bol to nultý roèník tohto festivalu, ktorý je putovný a každý rok sa bude konať v inej obci, ktorá je èlenom ZCR Ekovalali, preto sa to tohto roku uskutoènilo v obci Matiaška. Program sa zaèal sv.liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Matiaške. Potom sme sa presunuli na ihrisko, kde prišli cyklisti vranovskej a hanušovskej cykloštafety priate¾stva, ktorí o 9.15 hod prechádzali našou obcou a zastavili sa aj na malé obèerstvenie na OcÚ v Nižnom Kruèove. O 13.30 hod sa zaèal kultúrny program, ktorý otvoril starosta obce Matiaška Miroslav Ivanèo. V krátkosti predstavil partizánsku obec Matiašku a dal potom slovo aj Predsedníèke ZCR Ekovalali Kvetke Supukovej a neskôr aj manažérovi združenia Martinovi Balogovi. Potom sa zaèal pestrý program, ktorý otvorili deti zo ZŠ a MŠ Matiaška. Neskôr nám zaspievala spevácka skupina Skrabèanka a svojim vystúpením nás zaujal FS Rakovèan. Na tomto popoludní dobrej nálady sme si posedeli pri cigánskej muzike zo Žipova. Deti sa zahrali na ve¾kej nafukovacej šmýkalke, ktorá bola pre všetky deti zdarma a pohostili sme sa výborným jelením gu¾ášom, ktorý nachystali kuchárky z MŠ Matiaška. Bol výborný. Ïakujeme. Pri stánkoch s obèerstvením sme si zaspievali nejednú ¾udovú pieseò a s krásnymi zážitkami sme sa vrátili spoloène domov. Chcem poïakovať všetkým Kruèovèanom, ktorí sa festivalu dobrej nálady zúèastnili a o rok Vás všetkých pozývam opäť.

starostka obce Nižný Kruèovfotogaléria ...
9.5.2010 - Deň Matiek

V nede¾u sme na obecnom úrade privítali ženy, mamky a staré mamky. O 15.30 hod ich prišlo na moje potešenie neúrekom. Všetkých privítala starostka obce (príhovorom) a potom nastúpili naše deti z materskej školy, ktoré sa predstavili s kultúrnym programom pod vedením pani riadite¾ky Mgr. Anky Husivargovej. Mamky boli milo prekvapené pekným programom a z detí sa ve¾mi tešili. Po vystúpení deti sa všetkým prihovorila starostka obce, ktorá pripomenula mamkám a starým mamkám, že 12.6. v sobotu sa budú konať vo¾by do NR SR, tak aby na to nezabudli. Starostka obce odovzdala všetkým pozdrav k dòu matiek aj od Ing.Jána Hudackého, poslanca do NR SR za stranu KDH, ktorý nás navštívil na Ocú a doniesol nám pre mamky kvety, perá a kartièky s pozdravom k Dòu matiek, za èo ve¾mi pekne ïakujeme. Potom sme spoloène posedeli v zasadaèke obecného úradu, pohostili sme sa výbornými veterníkmi, vypili sme kávièku a výborného sponzorského vína z viníc p.¼.Boroša, za ktoré tiež pekne ïakujeme. Som ve¾mi rada, že sa mamky a staré mamky zúèastnili dòa matiek a že ich prišlo tohto roku možno v rekordnom poète. Ïakujem vèetkým ženám, matkám a babièkám, ktoré prišli v nede¾u a ktoré prijali kultúrny program detí z MŠ v Nižnom Kruèove ako vïaku za detské rozžiarené oèká, za teplo domova,ktoré dokážu vytvoriť Vaše starostlivé ruky, za jasnú myse¾, ktorá dokáže pohladiť ¾udskú dušu. Vy ste symbolom rodiny, nosite¾kami rodinného šťastia, zasievate zdravé semienka dobrých rodinných vzťahov. Žijete pre nás, pre svoje deti, svojich manželov, vnúèatá, pre svojich najbližších. Mama je láska, mama je dobro, mama je všetko na svete. Vïaka Vám.

starostka obce N.Kruèov


2010 - Otvorenie turistickej sezóny

11.4. 2010 - (v nede¾u) sa uskutoènilo otvorenie turistickej sezóny. Stretli sme sa v kultúrnom dome v Hlinnom, kde nás privítala starostka obce Hlinné Milena Hladová Naštová. Všetkých privítal aj Martin Balog za ZCR Ekovalali, ako aj za KST Opál a slovo dostal aj starosta z Juskovej Vole Pa¾o Kaòuch za Slanské Vrchy Východ. Pri vstupe do budovy Vás tiež privítala aj predsedníèka SR ZCR Ekovalali Vladimíra Hermanovská, starostka obce Nižný Kruèov. V kultúrnom dome v Hlinnom sa všetko zaèalo otváracím aktom, ktorý sa niesol v duchu slovanskej mytológie, kde Bohyòa prírody Mokoš odovzdala k¾úè k otvoreniu turistickej sezóny najstaršiemu úèastníkovi z turistov, ktorý k¾úè ve¾kodušne prijal a s¾úbil, že sa o lesy bude spolu s turistami aj starať. Po tejto nádhernej kultúrnej vložke mali všetci zúèastnení nachystané aj pohostenie a to domáce pirohy s tvarohom, džemom, makom, so zemiakmi a s kapustou. Aby nikomu nezabehlo, tak víly od Bohyne Mokoš nalievali každému úèastníkovi víno. Potom sa všetci turisti pobrali na nenároènú trasu smerom z Hlinného hore kopcom k Hlinianskej Jelšine. Prešli sme dlhou lúkou až sme došli k lesu. V lese bolo srandy dosť, pretože pršalo a všade bolo blato. Trošku sme sa šmýkali, ale sme aj poniektorí zmokli. Cez les sme spoznávali krásu našej prírody a sem tam sme sa aj posilnili frndžalicou, ktorá nám v chladnom poèasí dosť pomohla. Po prejdení Hlinianskej jelšiny sme došli cez lúky do obce Zlatník, kde nás turistov s otvorenou náruèou vítala predsedníèka ZCR Ekovalali MVDr.Kvetka Supuková, starostka obce Vyšný Žipov (lebo starosta zo Zlatníka je už dlhšie chorý, tak nemohol). V Zlatníku nás pohostili výbornými koláèmi s makom a s èokoládou a s teplou kávou a èajom. Naša túra pokraèovala ïalej do obce Èierne n/T. V kultúrnom dome nás privítal starosta obce Števo Straka spolu s ¾udovou speváckou kapelou Vederko. Taktiež nás pohostili s chlebom natretým so šma¾com a s cibu¾u. K jedlu nám podávali èapované pivo a kofolu. Spoloène sme si v závere zaspievali a zatancovali. Všetci sme sa tešili, že sme túto 11 km dlhú túru absolvovali, hoci nám poèasie neprialo. Aj keï nás nohy boleli, tak sme sa všetci podujali k tancu, ku ktorému nás doslova vyprovokoval malý Jurko z Hencoviec, ktorý už nemohol vydržať a keï poèul vederko hneï zaèal byť èapaše. Bolo že to radosti a krásnych chví¾ v kruhu priate¾ov turistov, ktoré nám ostanú v pamäti do konca života. Chcem poïakovať za ve¾mi prívetivé privítanie ako aj pohostenie starostom obcí, ïalej chcem poïakovať všetkým zúèastnením turistom, ¾uïom dobrej vôle, ktorí sa spoloène stretávajú aj pri takýchto aktivitách. Dúfam, že sa èoskoro stretneme opäť...

starostka obce,Vladimíra Hermanovská


Slávnostné ukončenie turistickej sezóny

20.9.2009 - Slávnostné ukonèenie letnej turistickej sezóny, ktorého sme sa zúèastnili aj my, sa vydaril a to nie len poèasím, ale aj dobrou atmosférou. V našich konèinách bolo opäť rušno. Združenie Ekovalali robilo turistický pochod s ukonèením sezóny turistov v obci Remeniny, lebo v Jastrabiom sa to uskutoèniť nemohlo kôli neèakanému pohrebu. Tak sme to preložili do inej dediny. Turisti odpochodovali trasu Èierne-Skrabské-Petkovce-Buèky-Remeniny. Prièom sa otvoril nový chodník. V kultúrnom dome v Remeninách bolo nachystané pohostenie, obèerstvenie a kultúrny program spojený s ukonèením turistickej sezóny na rok 2009. Pri tejto príležitosti boli ocenení aj dvaja turisti, ktorý celý rok sa starali o prírodu, o chodníky a celkovo sa obetovali a našli si èas aj na takéto aktivity akými je príroda sama. Turistického pochodu sa zúèastnili nielen turisti, ale aj starostovia okolitých obcí, ako aj ¾udia z okolitých dedín a turistická sezóna je úspešne ukonèená. Ja sa na Vás opäť všetkých teším na budúci rok.

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky