Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Obecný úrad

Samospráva
Starosta obce

Mgr. Hermanovská Vladimíra
starostka obce

Bydlisko: Nižný Kručov č.42

Narodená: 30.03.1976 vo Vranove nad Topľou

Rodinný stav:
vydatá, 4deti - Ján 20 rokov, Vladimíra 18 rokov, Frederika 13 rokov, Denis 6 mesiacov

Vzdelanie:
Gymnázium Vranov nad Topľou
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice ,odbor verejná správa

Zamestnanie:
1995 - Súkromná podnikateľka v maloobchodnej činnosti
2006 - Starostka obce Nižný Kručov

Znalosť jazykov:
český, ruský, nemecký jazyk - aktívne
anglický - začiatočník

Záľuby a záujmy:
rodina, záujem o ľudí, politika, príroda, čítanie kníh, varenie
šport - basketbal,volejbal,hádzaná,futbal
Rychtári a starostovia

prehľad od roku 1890 - 1990

 • 1990-1994...Bartolomej Imrich

 • 1994-1998...Bartolomej Imrich /HZDS/

 • 1998-2002...Štefan Čaraba /DÚ Slovenska/

 • 2002-2006...Stanislav Boroš /SMER,SNS,HZDS/

 • 2006-2010....Vladimíra Hermanovská /KDH/

 • 2011-2014...Mgr.Vladimíra Hermanovská (KDH)

 • 2014-2018...Mgr.Vladimíra Hermanovská (KDH, SIEŤ)


Môj volebný program na obdobie rokov 2014 -2018


1.Vybudovanie chodníka pre peších pozdĺž celej našej obce v smere od Vranova n/T -Narnie, popod Šibenú huru do obce po pravej strane až po pani Marcelu Tomoryovú.
-tento bod som mala vo svojom volebnom programe aj v roku 2010,no žiaľ sa mi tento bod nepodarilo splniť, pretože nám ho v Bruseli vyhodili kvôli tomu, že sme už dostali finančné prostriedky na kanál a vodu a cestu. Verím však, že sa to podarí teraz, v tomto programovacom období v rokoch 2014-2018.Na vybudovanie chodníka pre peších už máme nachystaný projekt, ktorý bude financovaný z fondov EÚ.

2.Vybudovanie 2 bytových domov t.j.24 bytových jednotiek bežného štandardu na  pozemku - oproti pánovi Jozefovi Hudákovi .
-výstavbou týchto bytových domov nielenže podporíme rozvoj našej obce, ale zabezpečíme tak domov pre 24 mladých rodín,  rodákov z našej obce, ktorí bývajú vo Vranove a chcú sa vrátiť do rodnej obce, čím zvýšime populáciu v našej obci, ale aj prínos finančných prostriedkov pre obec v rámci podielových daní, ktoré obec dostáva zo štátu na jedného obyvateľa. Na tieto 2 už postavené a skolaudované bytové domy obec dostane úver z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a to vo výške 70 %celkovej rozpočtovej sumy bytového domu a to s 1% úrokom a 30 % z celkovej sumy nákladov na bytové domy z fondu rozvoja bývania SR, ktoré sú nenávratné, ostávajú pre obec a obec ich nebude musieť vrátiť fondu.
Tento úver sa aj preto neberie ako úverové zaťaženie obce. Túto skutočnosť Vám potvrdí aj naša pani kontrolórka a pani  audítorka. Okolité obce, ktoré sú tiež obcami do 500 obyvateľov tieto bytové domy už dávno majú postavené a nemajú žiadne finančné problémy, lebo bytovky, ktoré v našej obci chceme postaviť sa neberú pre obec ako finančné zaťaženie obce. Keby tomu tak bolo, tak by si starostovia v našom okolí nedovolili  bytovky stavať.

3.Bodom môjho velebného programu je kolaudácia kanalizácie a vodovodu v našej obci a následné uvedenie do prevádzky s možnosťou okamžitého napojenia sa.

4.Rekonštrukcia a rozšírenie verejného LED osvetlenia, ako aj  rekonštrukcia a rozšírenie obecného bezdrôtového rozhlasu a získanie finančných prostriedkov na vysokorýchlostný  internet cez optický kábel. Tieto projekty som zámerne spojila, pretože za 8 rokov sme ich už podávali niekoľko krát, no žiaľ doposiaľ sa našej obci nepodarilo získať finančné prostriedky, tak sa v tomto programovacom období pokúsime opäť.

5.Podpora výstavby rodinných domov a to otvorením nových ulíc za záhradami. Projekty na tieto ulice máme, čakáme len na nové výzvy, ktoré  nám nové v programovacie  obdobie má v rokoch 2014-2018 ponúka na vybudovanie miestnych komunikácií a celej infraštruktúry, do ktorého sa naša obec chystá  v tomto programovacom období zapojiť.

6.Cez projekty EÚ na zamestnanosť a sociálnu inklúziu chceme získať aj zamestnancov na práce v obci, ktorí budú kosiť a čistiť kanály a to nielen obecné, ale aj hydromelioračné. Tieto kanály obec už 8 rokov žiada od štátneho podniku Hydromeliorácií  do svojej správy  a každý rok vyzývame Hydromeliorácie na vyčistenie týchto kanálov, ale žial Hydromelirácie nám len odpisujú, že nemajú na to ľudí a finančné prostriedky, aby sa tieto kanály dali do poriadku. Obec Nižný Kručov si nemôže dovoliť zamestnať ľudí na vyčistenie kanálov, lebo náš obecný rozpočet to  neumožňuje a nemáme na to finančné prostriedky, preto keď dostaneme hydromelioračné kanály do správy obce, podáme projekty na získanie finančných prostriedkov a jedine tak, môžeme kanály dať do stavu, ktorý si vyžadujú.
Plánujeme v našej obci tiež poľnohospodárom urobiť cestu a priechod cez kanál za čerpacou stanicou vedľa  p.Mikloša, aby tak poľnohospodári sa mali kadiaľ dostať  k pozemkom.


7.V priestoroch budovy, ktorá sa nachádza za budovou OcÚ ,chceme urobiť posilňovňu pre našu mládež. Túto obecnú budovu plánujeme zrekonštruovať a rozšíriť, pretože v nej plánujeme tiež urobiť toalety a sprchy, prípadne aj klubovňua spoločenskú miestnosť, aby sa naša mládež mala kde stretávať. Táto rekonštrukcia obecnej budovy bude realizovaná tiež z fondov EÚ.

8.Obec má v pláne požiadať o finančné prostriedky aj na dokončenie okolia domu smútku a to konkrétne na vytvorenie parkoviska v okolí domu smútku, na príjazdovú asfaltovú cestu k domu smútku, na oporný múr okolo domu smútku a na celkové skrášlenie prostredia okolo domu smútku. To všetko chceme získať cez projekty EÚ.


...tak mi všetci pomáhajte a spoločnými silami to zvládneme............starostka obce Nižný Kručov


Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 13 Starosta
1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Starosta

 • a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva,

 • b) vykonáva obecnú správu,

 • c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,

 • d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.


Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce.

 • 6. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

 • 7. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.


Obecný úrad

Marcinčinová Zuzana
Ivana Vaceľová
pracovníčka obecného úradu

Úradné hodiny:
Pondelok: 8.00 - 16.00 hod.
Utorok: 8.00 - 16.00 hod.
Streda: 8.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
Piatok: 8.00 - 16.00 hod.
Sobota: voľno
Nedeľa: voľno

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.§ 16 Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.

2. Obecný úrad najmä

 • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,

 • b) zabezpečuje odborné podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva

 • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu,

 • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.


3. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky