Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Šport

Inštitúcie
Jozefovský turnaj - 2014
Mládežnícky futbal. turnaj - 2014
2010 - Futbalový turnaj v Čičave
25.4.2010 - v nedeľu o 13.00 hodine sa uskutočnil futbalový turnaj 6 futbalových tímov v Čičave. Na tento futbalový turnaj nás pozvala obec Čičava. Futbalový turnaj sa konal na multifunkčnom ihrisku v Čičave, kde sa zoradili futbalové tímy. Obec Čičavu zastupoval tím : 1.Priatelia školy, 2.Rómovia z Čičavy z horného konca, 3.Rómovia z Čičavy z dolného konca, obec Nižný Kručov zastupovali dve mužstvá: Čierni Orli a futbalisti Nižný Kručov a obec Soľ zastupovali Rómovia zo Soli. Celý zápas sa niesol v dobrej nálade. Obec Čičava nachystala aj výborný guláš, na ktorom si všetci po futbalovom zápase pochutnali. Prvé miesto získali Priatelia školy,ako druhí sa umiestnili Čierni Orli a tretí skončili futbalisti z Nižného Kručova. V poradí štvrtí boli Rómovia z horného konca z Čičavy, piaty Rómovia zo Soli a šiesty sa umiestnili Rómovia z dolného konca z Čičavy. Bolo nám všetkým spolu veľmi dobre a už teraz sa tešíme na odvetu. starostka obce
2010 - Jozefovský turnaj

o 13.00 hod. sa uskutoènil v našej obci 2.roèník Jozefovského futbalového turnaja. Naši športovci vytvorili 4 mužstvá-Jozefovia, Èierni Orli, futbalový tím Starší Kruèovci a Mladší Kruèovci. Keïže pre pracovnú zaneprázdnenosť sa nemohol zúèastniť tohto futbalového turnaja p.Dušan Gális, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport ako aj podpredseda vlády SR Dušan Èaploviè, tak futbalový turnaj otvorila starostka obce spolu s kolegami starostami z okolitých obcí. Starostka obce všetkých srdeène privítala, odovzdala pozdravy od p.D.Gálisa a p.D.Èaplovièa a popriala futbalistom ve¾a futbalových úspechov. Rozhodcovskú píšťalku mal tentokrát v rukách Ing.Maroš Majerník (tréner Èiernych Orlov). Góly padali jedna radosť a lopta lietala raz hore raz dole. Chlapci hrali ako o život. Veï bodaj by nehrali, keï za víťazstvo ich èakala odmena. Ako 1. sa umiestnili Èierni Orli, 2.boli Starší Kruèovci, 3.sa umiestnili Jozefovia a na 4.miete skonèili Mladší Kruèovci. Po skonèení futbalového turnaja starostka obce odovzdala všetkým mužstvám ceny a pozvala všetkých športovcov na výborný gu¾áš, ale aj k švédskym stolom. Všetky dobroty boli nachystané v zasadaèke obecného úradu, kde nám naše kuchárky z MŠ všetko pekne nachystali, za èo im pekne ïakujeme. Celý športový deò sme spolu ukonèili o 19.30 hod, kedy sme sa s ve¾mi dobrým pocitom,ale aj v dobrej nálade rozišli domov.
Dovo¾te mi, aby som sa poïakovala za nové dresy a lopty p.Dušanovi Gálisovi Splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport, Dexii banke Slovensko a.s.za finanèný príspevok a p.¼.Borošovi - SBK a.s.za sponzorský dar. Ešte raz všetkým sponzorom ïakujem, ïakujem aj Perinbabke za nádherné poèasie, ïakujem všetkým futbalistom, ale aj fanúšikom futbalu, ktorí prišli a podporili naše futbalové tímy, ïakujem za podporu aj kolegom starostom, ale aj Vám, zamestnancom OcÚ, ktorí pri mne vždy stojíte a vo všetkom mi pomáhate. Na záver už len skonštatujem, že všetky sponzorské dary sme využili v plnej miere a ve¾mi nám pomohli. Preto v parlamentných vo¾bách 2010 p.Gális poèítajte s podporou našich obèanov, no najmä s podporou našej mládeže.


2010 - Jozefovský turnaj
29.11.2009 - Futbalový turnaj

29.11.2009 - sa konal v nede¾u od 8.00 hod mestskej športovej hale futbalový turnaj. Tejto miniligy sa zúèastnila naša obec, ktorú reprezentovali naši mládežníci. Toto podujatie sa konalo pod záštitou Matice Slovenskej, pri príležitosti 90. výroèia. Nastúpili sme ako prvý a hrali sme proti Environ tímu, ktorým sme prehrali 0:4. Potom sme nastúpili o nejakú cca hodinku opäť a remízovali sme 1:1. Tretí zápas naši chlapci tiež remízovali 0:0. Do postupu medzi prvých 6 mužstiev nám chýbal len 1 bod. A tak sme vypadli a skonèili sme na 7 mieste. Škoda, ale na chybách sa každý uèí a tento zápas nám bol ponauèením pre budúcnosť. Vprvom zápase nám chýbal brankár, ktorý nedošiel a zastúpil ho brankár z Èak¾ova, ale na tie ïalšie zápasy sme mali už brankára, ktorého sme pozháòali v poslednej chvíli a bol výborný. Maťo Polahár si výborný brankár a sme všetci radi, že si..., že si zachránil celý náš tím, že si nás podržal v tej pravej chvíli. Ïakujeme. Ïakujem aj chlapcom, ktorí prišli na èas a sú vždy pripravení, keï ide o šport. Ïakujem kapitánovi Robkovi Vace¾ovi a ïalej ïakujem aj hráèom Paťovi Šmatkovi, Jozefovi Marcinèinovi, Milanovi Borošovi, Danielovi Majerníkovi, Maťovi Dzurkovi a ostatným, ktorí ešte dobehli neskôr. V neposlednej rade ïakujem aj fanúšikom, ktorí stále prídu povzbudiť našich "Èiernych Orlov". Taktiež ïakujem aj trénerovi Ing.Marošovi Majerníkovi, ktorý našich chlapcov trénuje a dodáva im elán, ale aj správne rady.
Tento turnaj sa skonèil cca o 15.00 hodine, kde sa stali víťazmi Environ tím. Teším sa na Vás opäť niekedy na budúce...............starostka obce - Vladimíra Hermanovská.

Finále okresnej futbalovej minligy 2009

Získali sme krásne druhé miesto v okresnej lige minifutbalu a ja s hrdosťou môžem povedať, že som hrdá na našu mládež, na našich chlapcov, ktorí dokázali, že na to máme. Čierni Orli získali dve fľaše šampanského a k tomu 100 eur. Vedela som, že naši hráči sú šikovní a v kútiku duše som verila, že získajú cenu. Dokázali sme vranovčanom, že aj tí chlapci z valala vedia hrať futbal a stálo to zato. Chcem im všetkým z celého srdca poďakovať, lebo možno si ani sami neuvedomujú, ale sú to práve oni, kto začal opäť písať športové dejiny N.Kručova, hoci je to len liga v minifutbale. Verím, že na budúci rok to dotiahneme ešte vyššie. Ďakujem hlavne brankárom, hráčom, trenérom, fanúšikom, ale aj Vám, ktorí nás aj prostredníctvom našej webovej stránky sledujete a držíte nám palce. Som rada, že ste ma nesklamali. Teším sa na Vás všetkých opäť o rok. Majte  sa pekne a veľa ďalších životných a osobných úspechov Vám zo srdca želá ................Vladimíra Hermanovská,starostka obce Nižný Kručov

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky