Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - záplavy v obci Nižný Kručov

Fotogaléria obce > Fotogaléria 2010

Aj našu obec Nižný Kruèov zaplavila prívalová vlna z rieky Tople, ktorá sa nachádza hneï za ko¾ajou, ktorá predeľuje kataster obce Nižný Kruèov a Èak¾ov. Poèas tejto povodne bol aj v našej obci vyhlásený 3.stupeò povodòovej aktivity, ktorý znamenal hrozbu prívalovej vlny, ktorá sa tiahla od Bardejova smerom až k nám. Nevyhli sme sa tejto tzv. 4 metrovej vlne, ktorá nám znièila a zmoèila ¾udské príbytky, záhrady, polia a úrodu. V sobotu 5.6.2010 sa vyliala rieka Top¾a v obci Nižný Kruèov. Tento dátum sa nám vryje hlboko do pamäti a do histórie našej obce ako aj do histórie celého Slovenska. Tým, ktorým prívalová vlna z Tople zasiahla príbytky, tak tí budu aj odškodnení finanènou èiastkou, ktorá bola na povodne vyèlenená z rezervy premiéra Róberta Fica. Povodeò však nezasiahla celú dedinu, ale len èasť obce Nižný Kruèov a preto sa mi patrí poïakovať všetkým, ktorí pri povodniach pomáhali. Moje poïakovanie patrí ¾uïom, ktorí neváhali a hneï sa zapojili do potrebných pomocných prác rukami a zdravým rozumom. Chcem poïakovať aj firmám, ktoré na pomoc poslali svoje stroje a bagre a poskytli aj potrebný zásypový materiál na zabránenie vzniku povodní. Dúfam, že sa takáto povodeò už nebude opakovať najmenej sto rokov, pretože vyèistiť všetky kanály a priepusty ako aj spätné klapky nie je jednoduché a hlavne je to ve¾mi finanène nároèné. Urèite to potrvá nemalý èasový úsek, kým sa tak stane, pretože je na to potrebné vynaložiť nemalé finanèné prostriedky, ktoré obec Nižný Kruèov v súèasnosti nemá....


starostka obce,Vladimíra Hermanovskáv.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky