Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Súčastnosť

Obec

Vážení občania Nižného Kručova.

Hneď v úvode by som Vás chcela informovať o výstavbe domu smútku v našej obci. Zo zbierky občanov, ktorí ste prispeli na dom smútku sme zakúpili plastové okná a dvere, ktoré sú už osadené priamo na stavbe. Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli a tým podporili spoločné dielo, ktoré v našej obci doteraz chýbalo. Táto zbierka sa však nekončí, ale pokračuje ďalej, lebo na dokončenie domu smútku potrebujeme nemalé finančné prostriedky. Chcem poprosiť všetkých tých, ktorí ešte neprispeli, aby tak urobili, lebo veľmi tým pomôžete nielen mne, ale všetkým nám. Chcem poďakovať poslancom, ktorí sa vzdali svojich odmien za obdobie posledný kvartál 2009 a celý rok 2010 v prospech výstavby domu smútku. Touto cestou by som chcela osloviť aj podnikateľov a živnostníkov v našej obci, aby pomohli finančne tiež. Viem, že je kríza, ktorá zasiahla všetkých, ale keď si nepomôžeme sami, nikto iný nám nepomôže. Preto Vám, ktorí ste prispeli veľmi pekne ďakujem a tých, ktorí ešte neprispeli vyzývam, ale zárov aj prosím " p o m ô ž t e". Do konca tohto roka chceme ešte nakúpiť materiál na elektriku, ktorú potrebujeme aj zrealizovať dnu v budove a taktiež dnu natiahnuť omietky a podlahu zarovnať betónom. Taktiež na prístupovej ceste k domu smútku tiež zrealizujeme rampu na kľúč, aby sme sa vyhli zbytočným nežiadúcim návštevám. Ak vydrží počasie a budeme mať aj finančné prostriedky budeme pokračovať v prácach na dome smútku aj ďalej. Takže prispievajte, lebo potom je potrebné nakúpiť dlažby a iný potrebný materiál na zrealizovanie domu smútku......starostka obce, Vladimíra Hermanovská


V súčastnosti v našej obci je rozplánovaných množstvo investičných projektov:


 • výstavba Domu smútku a nádeje


 • Na verejnej schôdzi sa rozhodlo o príspevku na dom smútku. Dom smútku je vo výstavbe a na jeho dokonèenie prispej aj ty! Na verejnej schôdzi sa občania dohodli, že každá osoba v N.Kručove staršia ako 18 rokov dobrovoľne prispeje na dokončenie nášho domu smútku sumou 50,- Eur na rok. Tí, ktorí chcete dobrovoľne prispieť, môžte osobne na obecnom úrade v N.Kručove, alebo na č.ú.18127632/0200...VÚB Vranov nad Topľou


 • rekonštrukcia osvetlenia

 • výstavba chodníkov pri hlavnej ceste

 • modernizácia a rekonštrukcia obecného úradu

 • výstavba kanalizácie2010 - Dom smútku
PRISPEJ AJ TY NA CHLADIACI BOX DO DOMU SMÚTKU
Rozvojová stratégia obce


Základom rozvojovej stratégie obce je vypracovaný a schválený územný plán obce a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Cie¾om stratégieje vybudovať príťažlivú obec na úrovni 21.storoèia vo všetkých oblastiach ako je najmä bývanie, životné prostredie, hospodársky a sociálny rozvoj, posilnenie miestnej ekonomiky, rozvoj kultúry a šporu, vidieckeho turizmu a podpora podnikateľského prostredia ako rozhodujúceho predpokladu v oblasti rastu zamestnanosti obyvate¾ov našej obce.

 • vybudovanie Domu smútku, ktorý je nevyhnutnou potrebou našej obce a obèanov

 • vybudovanie chodníka pozdlž celej obce aspoò po jednej strane

 • rozvinie sa výstavba rodinných domov a to tým, že sa plánuje otvorenie novej ulice

 • v rámci kultúry a športu okrem zachovávania tradièných podujatí chceme rozvinúť cezhraniènú spoluprácu, ktorú chceme vybudovať v rámci združenia Ekovalali. Výsledkom spolupráce budú turistické chodníky, drevené pútaèe a turistické oddychové altánky.


Ukončené stavby

 • viacúčelové športové ihrisko (kolaudácia ihriska za prítomností premiéra SR Roberta Fica)v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky