Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Súčastnosť 2015

Obec

Zrealizované projekty v obci Nižný Kručov počas programovacieho obdobia 2006 - 2010 a 2010 - 2014:1. Multifunkčné viacúčelové ihrisko - z fin.prostriedkov Rezervy Predsedu vlády SR Róberta Fica + spoluúčasť obce Nižný Kručov

2. Územný plán v obci Nižný Kručov z finančných prostriedkov VÚC Prešov

3. Rekonštrukcia obecného úradu z Ministerstva pôdohospodárstva SR,PPA + spoluúčasť obce Nižný Kručov

4. Kamerový systém-projekt prevencia kriminality z Ministerstva vnútra SR + spoluúčasť obce Nižný Kručov

5. Protipovodňové opatrenia v obci Nižný Kručov z Úradu vlády SR

6. Vybudovanie studničky Zoltána Benku,prírodného altánku a okolia z EÚ ,program zamestnanosť a sociálna inklúzia + obecné finančné prostriedky

7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja z VÚC Prešov

8. Zhotovenie autobusovej zastávky v obci Nižný Kručov z obecných finančných prostriedkov

9. Vybudovanie Domu smútku z úveru v Prima banke a.s.,z obecných fin.prostriedkov,z príspevkov občanov Nižného Kručova a Komáran a dobrovoľnej práce občanov

10. Merače rýchlosti-projekt prevencia kriminality z Ministerstva vnútra SR + spoluúčasť obce Nižný Kručov

11.
Národný projekt DCOM obcí a miest cez OPIS-operačný program informatizácia spoločnosti- 2 ks počítače s monitormi,1 ks nootebuk a 1 ks laserová tlačiareň spolufinancovaný EÚ z prostriedkov fondu regionálneho rozvoja

Môj volebný program na obdobie rokov 2014 -2018:

1.Vybudovanie chodníka pre peších pozdĺž celej našej obce v smere od Vranova n/T -Narnie, popod Šibenú huru do obce po pravej strane až po pani Marcelu Tomoryovú.
-tento bod som mala vo svojom volebnom programe aj v roku 2010,no žiaľ sa mi tento bod nepodarilo splniť, pretože nám ho v Bruseli vyhodili kvôli tomu, že sme už dostali finančné prostriedky na kanál a vodu a cestu. Verím však, že sa to podarí teraz, v tomto programovacom období v rokoch 2014-2018.Na vybudovanie chodníka pre peších už máme nachystaný projekt, ktorý bude financovaný z fondov EÚ.

2.Vybudovanie 2 bytových domov t.j.24 bytových jednotiek bežného štandardu na  pozemku - oproti pánovi Jozefovi Hudákovi .
-výstavbou týchto bytových domov nielenže podporíme rozvoj našej obce, ale zabezpečíme tak domov pre 24 mladých rodín,  rodákov z našej obce, ktorí bývajú vo Vranove a chcú sa vrátiť do rodnej obce, čím zvýšime populáciu v našej obci, ale aj prínos finančných prostriedkov pre obec v rámci podielových daní, ktoré obec dostáva zo štátu na jedného obyvateľa. Na tieto 2 už postavené a skolaudované bytové domy obec dostane úver z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a to vo výške 70 %celkovej rozpočtovej sumy bytového domu a to s 1% úrokom a 30 % z celkovej sumy nákladov na bytové domy z fondu rozvoja bývania SR, ktoré sú nenávratné, ostávajú pre obec a obec ich nebude musieť vrátiť fondu. Tento úver sa aj preto neberie ako úverové zaťaženie obce. Túto skutočnosť Vám potvrdí aj naša pani kontrolórka a pani  audítorka. Okolité obce, ktoré sú tiež obcami do 500 obyvateľov tieto bytové domy už dávno majú postavené a nemajú žiadne finančné problémy, lebo bytovky, ktoré v našej obci chceme postaviť sa neberú pre obec ako finančné zaťaženie obce. Keby tomu tak bolo, tak by si starostovia v našom okolí nedovolili  bytovky stavať.

3.Bodom môjho velebného programu je kolaudácia kanalizácie a vodovodu v našej obci a následné uvedenie do prevádzky s možnosťou okamžitého napojenia sa.

4.Rekonštrukcia a rozšírenie verejného LED osvetlenia, ako aj  rekonštrukcia a rozšírenie obecného bezdrôtového rozhlasu a získanie finančných prostriedkov na vysokorýchlostný  internet cez optický kábel. Tieto projekty som zámerne spojila, pretože za 8 rokov sme ich už podávali niekoľko krát, no žiaľ doposiaľ sa našej obci nepodarilo získať finančné prostriedky, tak sa v tomto programovacom období pokúsime opäť.

5.Podpora výstavby rodinných domov a to otvorením nových ulíc za záhradami. Projekty na tieto ulice máme, čakáme len na nové výzvy, ktoré  nám nové v programovacie  obdobie má v rokoch 2014-2018 ponúka na vybudovanie miestnych komunikácií a celej infraštruktúry, do ktorého sa naša obec chystá  v tomto programovacom období zapojiť.

6.Cez projekty EÚ na zamestnanosť a sociálnu inklúziu chceme získať aj zamestnancov na práce v obci, ktorí budú kosiť a čistiť kanály a to nielen obecné, ale aj hydromelioračné. Tieto kanály obec už 8 rokov žiada od štátneho podniku Hydromeliorácií  do svojej správy  a každý rok vyzývame Hydromeliorácie na vyčistenie týchto kanálov, ale žial Hydromelirácie nám len odpisujú, že nemajú na to ľudí a finančné prostriedky, aby sa tieto kanály dali do poriadku. Obec Nižný Kručov si nemôže dovoliť zamestnať ľudí na vyčistenie kanálov, lebo náš obecný rozpočet to  neumožňuje a nemáme na to finančné prostriedky, preto keď dostaneme hydromelioračné kanály do správy obce, podáme projekty na získanie finančných prostriedkov a jedine tak, môžeme kanály dať do stavu, ktorý si vyžadujú.
Plánujeme v našej obci tiež poľnohospodárom urobiť cestu a priechod cez kanál za čerpacou stanicou vedľa  p.Mikloša, aby tak poľnohospodári sa mali kadiaľ dostať  k pozemkom.


7.V priestoroch budovy, ktorá sa nachádza za budovou OcÚ ,chceme urobiť posilňovňu pre našu mládež. Túto obecnú budovu plánujeme zrekonštruovať a rozšíriť, pretože v nej plánujeme tiež urobiť toalety a sprchy, prípadne aj klubovňua spoločenskú miestnosť, aby sa naša mládež mala kde stretávať. Táto rekonštrukcia obecnej budovy bude realizovaná tiež z fondov EÚ.

8.Obec má v pláne požiadať o finančné prostriedky aj na dokončenie okolia domu smútku a to konkrétne na vytvorenie parkoviska v okolí domu smútku, na príjazdovú asfaltovú cestu k domu smútku, na oporný múr okolo domu smútku a na celkové skrášlenie prostredia okolo domu smútku. To všetko chceme získať cez projekty EÚ.

...tak mi všetci pomáhajte a spoločnými silami to zvládneme............starostka obce Nižný Kručov

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky