Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecný spravodaj

Obec

Novoročný príhovor 2014

Vážení spoluobčania,
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2014 chceli uskutočniť, či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná obec Nižný Kručov počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že vy občania ste prežívali všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní našej obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v Nižnom Kručove. Napriek hektickej dobe v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom som presvedčená, že zveľaďovať obec Nižný Kručov a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

Rok 2013 sa niesol v znamení ukončenia veľkých investičných stavieb, o čom svedčí aj  nový dom smútku .Taktiež sme pozdĺž celej obce natiahli nový asvaltový koberec. Zhotovili sme verejný vodovod po pravej strane od Vranova n/T a to od p.Česláka č.d.111 až po p.Jozefa Tomoryho č.d.78.Taktiež musíme spomenúť aj kanalizáciu v našej obci ,na ktorej sme zhotovili nové vetvy A1,B,B1.Tieto kanalizačné stoky sú umiestnené pozdĺž štátnej cesty III.triedy v našej obci. V roku 2013 sa zhotovili aj tri čerpacie stanice ČS 1 (p.Mikloš), ČS 2 (p.Pankuch) a ČS 3 na miestnej komukácii(na ceste do Rovni).  No nielen

stavebným ruchom žije obec. Kultúra, šport a duchovná oblasť sú neoddeliteľnou súčasťou života v obci. Uskutočnilo sa počas roka niekoľko kultúrnych a športových podujatí. Športové podujatia organizované OcÚ v priestoroch športového areálu, napriek nedostatku financií, získavajú lepšiu úroveň a to vďaka našim poslancom OZ, ale aj našim mládežníkom, ktorí sa do športového života v obci aktívne zapájajú. Taktiež tu chcem poďakovať p.Jozefovi Marcinčinovi (Pikasovi) za nájdenie vyvierajúceho prameňa v doline, kde zhotovil studničku, vyrobil lavičky, stoly a prírodný altánok.

Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie všetkého, čo sa  v obci urobilo.

Do Nového roka 2014 je však potrebné hľadieť dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a naplánovať to, čo je ešte potrebné urobiť.


  • Aj v tomto roku - roku 2014- má obec mnohé plány.


Je potrebné opraviť kanalizáciu na stoke A a C, ako aj naplánovať kolaudáciu kanalizácie a vodovodu. Pripravujeme rekonštrukciu budovy za obecným úradom. Hneď v jari sa pustíme do výstavby 15 bytových jednotiek bežného štandardu, ktoré budú dokončené do konca roka 2014.Okrem týchto investičných akcií pripravujeme aj kultúrne a športové podujatia a začíname hneď v marci na Deň otcov -Jozefovským futbalovým turnajom.15.marca nás čaká 1.kolo prezidentských volieb a 29.marca 2.kolo.V máji si uctime všetky matky na Deň matiek, na ktorý pozývame všetky mamy a staré mamy. V tomto mesiaci nás čakajú ešte voľby poslancov do EÚ parlamentu. V júni pripravujeme Deň otvorených sŕdc, ktorý sa bude konať pred obecným úradom spojený s kultúrnym programom. V júli pripravujeme futbalový turnaj o pohár starostky obce, na ktorý prizývame aj okolité obce. V auguste máme odpustovú slávnosť a s tým spojené aj povinnosti ako upratovanie kostola a kosenie cintorína. Október je mesiac úcty k starším. Pre našich občanov v dôchodkovom veku pripravujeme pohostenie spojené s kultúrnym programom. Koncom novembra nás čakajú komunálne voľby. Nový rok 2015 privítame Silvestrovským plesom.

Realizácia týchto aktivít a plánov je iste potrebná, ale nie menej ako vyrovnať
si záväzky voči banke(splácanie úveru na Dom smútku), ktoré vznikli na základe potrieb obce a jej obyvateľov. To si vyžaduje v dnešnej neistej dobe veľa ľudského úsilia, tolerancie a hlavne pochopenie vás občanov, lebo rok 2014 bude aj rokom šetrenia. Využívam túto príležitosť poďakovať sa poslancom  OZ, zamestnancom OcÚ a MŠ a všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce Nižný Kručov je hlavne v rukách jej občanov.

Do Nového roka 2014 Vám prajem viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Mgr.Vladimíra Hermanovská
starostka obce

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas    priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.

Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú  rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu  a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu sa  zastaviť a zaspomínať si na chvíle prežité v tomto  roku.
Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú  ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych, ktorí už bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Tento čas je však aj časom bilancovania.
Pri tejto príležitosti vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za prácu vykonanú vo vašich domácnostiach, na vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech našej obce.
Želám Vám, milí spoluobčania radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia.
Našim deťom želám bohatého Ježiška. Aby pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.


Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!


                                                                                                      Mgr.Vladimíra Hermanovská
                                                                                                                            starostka obce


Vážení spoluobčania, rodáci, priatelia!

Prihováram sa Vám opäť ,ale teraz už radostnejšie, pretože práve  v tomto jesennom čase sme ukončili, skolaudovali a posvätili naše dlho očakávané dielo „Dom smútku“(Dom nádeje).Chcem aj touto cestou vyjadriť radosť z toho, že sa začaté aj podarilo dokončiť. Náš dom smútku, ktorý sme začali stavať v roku 2009 bol pre nás všetkých veľkou výzvou. Tak ako bolo náročné stavebné prevedenie domu smútku, bolo náročné aj jeho finančné zabezpečenie. Na jeho výstavbu použila obec Nižný Kručov úver v celkovej výške 80 000 Eur, finančné zbierky od občanov N .Kručova a poslancov OZ spolu vo výške 8 006,25 Eur a finančnú zbierku od občanov Komáran vo výške 323 Eur. Po neľahkých a náročných stavebných prácach sme úspešne dobehli do vytúženého cieľa. Dňa 17.10.2013  bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Dom smútku v obci Nižný Kručov“ a 20.10.2013 bolo slávnostné posvätenie domu smútku. Je to náš spoločný úspech, za čo Vám všetkým patrí poďakovanie. Preto chcem poďakovať v prvom rade:
- rímskokatolíckej cirkvi a občanom Nižného Kručova menovite pánovi Ľubomírovi Borošovi, pánovi Ing. Jozefovi Borošovi a pani Milade Sabolovej za poskytnutie pozemku na výstavbu domu smútku
- stavebnej firme SBK s.r.o. Vranov nad Topľou za stavebnú časť a za ostatnú sponzorskú pomoc
- rímskokatolíckej cirkvi v Čemernom za darovanie vnútorného interiérového zariadenia (obetného stola a kazateľnice)       
- všetkým občanom z N. Kručova, ktorí prispeli na finančnú zbierku a ktorí prispeli vlastnou prácou
- všetkým dobrovoľníkom občanom Nižného Kručova za účasť na brigádach
- všetkým občanom z Komáran, ktorí prispeli na finančnú zbierku
- a všetkým Vám , ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto nádhernému a dlhoočakávanému dielu. Toto naše dielo nech je oslavou Boha, ktorý robí veľké skutky voči nám ľuďom, zjednocuje nás k tomu, aby sme spolupracovali na dobrých veciach.
Milí naši seniori,
Dovoľte sa mi prihovoriť aj Vám pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných mesiacov v roku. Možno už trochu chladný, ale skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami, padajúcim lístím, príroda očakáva príchod zimy. Podobne, ako je to s ročným obdobím , je to aj s ľudským životom. Práve spomienky sú pestré ako listy v prírode. V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne obdobia...aj to prináša život sám , ale život ide ďalej.
Milí naši dôchodcovia, prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a rosti zo života. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.

S úctou
Mgr.Vladimíra Hermanovská

starostka obce Nižný Kručov                         Vážení a milí, všetci návštevníci našej webovej stránky.

Vitajte, vitajte vy naši, ale aj cezpo¾ní...
Ako sa menila doba, menili sa aj ¾udia a vzh¾ad obce. Keï sa obèas prejdem dedinou, rozmýš¾am o tom, kde sa skrýva tých necelých sedem storoèí historie Nižného Kruèova. Z malej osady v priebehu storoèí vyrástla pekná moderná dedina. Patrí za to vïaka všetkým, ktorí sa na jej zve¾aïovaní akýmko¾vek spôsobom podie¾ali. Históriu prikryl prach dejín a súèastnosť nás napåòa optimizmom. S týmto pocitom sa spája odhodlanie žiť tu, u nás, stále lepšie a na úrovni 21.storoèia. Verím, že k tomu prispeje aj táto webová stránka našej obce. Nech aspoò z èasti pripomenie predchádzajúce generácie, povzbudí súèastníkov a vyjde v ústrety vítaným návštevníkom.

Vladimíra Hermanovská
starostka obce


Vážení spoluobčania, rodáci, priatelia!

Plynúci čas nás opäť posunul za prah nového roka a preto mi dovoľte, aby som Vás v roku 2013 srdečne pozdravila v mene svojom, ale aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva. Každý z nás niekde hlboko vo svojom srdci má ukryté miesto, ktoré miluje a do ktorého sa rád vracia. Aj ja to tak cítim a preto spolu s poslancami OZ sa budeme tento rok 2013 snažiť, aby sme spoločne prispeli k ďalšiemu rozvoju našej obce. Čaká nás veľmi ťažký rok, ale aj napriek tomu Vám viem povedať, čo na tento rok s určitosťou plánujeme. Začíname Jozefovským futbalovým turnajom, ktorý sa bude konať na Jozefa v marci,v apríli sme naplánovali úpravu cesty III.triedy. Pozdĺž našej obce bude v mesiaci apríl natiahnutý nový asvaltový koberec, v mesiacoch máj a jún chceme dokončiť dom smútku tak, aby sme ho v jeseni  dali do prevádzky. V mesiaci jún tiež chystáme Deň detí, na ktorý pozveme všetky deti z našej obce. Mládežníkom budú odovzdané nové dresy z Úradu vlády SR od pána premiéra Róberta Fica, zahrajú si futbal a dievčatá volejbal. Pre deti bude nachystané aj pohostenie a občerstvenie. V júli nás čaká futbalový turnaj seniorov okolitých obcí o pohár starostky obce. V auguste máme naplánované veľké upratovanie obce, kostola a cintorína.V septembri nás čaká kolaudácia domu smútku. V októbri si uctíme starších občanov našej obce, ktorým pripravíme kultúrny program a nemalé pohostenie a občerstvenie. V závere roka na Silvestra plánujeme silvestrovský ples a to 2.ročník. Spoločne privítame rok 2014 ohňostrojom. Mimo týchto akcií, nám možno prejde aj nejaký z 10 projektov, ktoré sú za našu obec podané na ministerstvách a na EÚ, ale o tom Vám poviem, až keď to bude reálne. Pevne verím, že sa niečo z podaných projektov podarí a my opäť prispejeme k zveľadeniu a rozvoju našej obce. Kolaudácia kanalizácie a vodovodu v našej obci sa presúva kôli Komaranom na rok 2014. Preto si spoločne držme všetci prsty, aby sa predsavzaté aj splnilo a úspešne podarilo.


S úctou
                    Mgr.Vladimíra Hermanovská,starostka obce Nižný Kručov


Vážení spoluobčania.

Pomaličky sa končí jeseň a v týchto dňoch sme už pozbierali úrodu a plody našej práce z polí, zo záhrad a spoločne sa tešíme z toho, čo sa urodilo a čo nám príroda dala. Bývame v klimatickom pásme, ktoré nám umožňuje posiať a posadiť rôzne druhy bilín a rastlín a príroda nám to aj dopraje. Myslím si, že ak by sme aj nemali hypermarkety, tak dedina by asi prežila z úrody.Pôda bola pre našich predkov v minulosti veľmi cenná a veľmi dôležitá.Za dávnych čias,každý gajda,ktorý zarobil nejakú tú korunku,kupoval pôdu.Alebo keď vychoval dobytok,tak ho predal a kupoval pôdu,ba dokonca sa sobáše konali medzi mladými ľuďmi na základe toho,ako sa dohodli ich otcovia,ktorí vlastnili pôdu a sobášom medzi ich deťmi tak získali ďalšie lány ornej pôdy.Žijeme v oblasti,kde žili tiež významní zemepáni. A prečo to spomínam?
Prednedávnom som sa vrátila z pracovnej cesty po rakúskom vidieku,konkrétne z oblasti Štajerska a tam som videla ako je obrábaný a pokosený každý lán.Pôda živí domácich,ktorí pestujú na malých farmách tekvice,kukuricu,vinič.Chovajú hovädzí dobytok,ovce a životná úroveň na rakúskom vidieku je veľmi slušná.Ide o miestne rodinné malé farmy, ktoré sa zaoberajú pestovaním a spracovaním tekvíc (tekvicových semien) a predaj z dvora je bežnou súčasťou fungovania každej z nich,čo svädčí o uvedomelosti spotrebiteľov, ktorí uprednostňujú kvalitné domáce produkty pred supermarketom.Štajersko je známe hlavne tekvicami a výrobou rôznych surovín z tekvíc.Tekvice sú pre nich základom ich obživy.Pečú z nich chlieb,varia polievku,prichystajú Vám z tekvice rôzne šaláty, jedlá a z jadierok pripravujú rôzne druhy olejov.Odpad,ktorý z tekvice zostane zúžitkuje dobytok.Tu vidíme plné využitie tejto plodiny.Farmári tu veľmi spolupracujú a navzájom si pomáhajú a vymieňajú produkty medzi sebou.Hypermarket,ktorý som tam videla bol domáci,nie zahraničný a v ňom boli len domáce produkty.Pri stretnutí s predsedom poľnohospodárskej komory v Leibnizi s pánom Kowaldom som si zapamätala veľmi múdru vetu,ktorú povedal: "Regionálne produkty nás spájajú,či už naše,alebo vaše a tvoria našu budúcnosť."
Možno,že by sme sa  mali aj my v čase ekonomickej krízy poobzerať po možnostiach obživy v našom okolí,veď pôda živila generácie Slovákov aj v dávnej minulosti.


Mgr.Vladimíra Hermanovská
starostka obce


Vážení spoluobčania,


Dovo¾te mi, aby som poïakovala všetkým Vám obèanom našej obce, ktorí ste sa zúèastnili komunálnych volieb a prišli ste hlasovať. Ïakujem všetkým, ktorí vložili dôveru do mojich rúk a dali mi svoj hlas. Ve¾mi si to vážim. Budem sa snažiť Vašu dôveru nesklamať. Zo všetkých síl sa vynasnažím splniť všetky body môjho volebného programu. Pevne verím, že sa mi to vo ve¾kej miere podarí a že Vás, mojich volièov, nesklamem. Ešte raz Vám ve¾mi pekne "ÏAKUJEM".


S úctou Bc.Vladimíra Hermanovská,starostka obce.


v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky