Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Oficiálna stránka obce Nižný Kručov - Komisie pri OZ

Samospráva

pre protipovodňovú komisiu:

Pavel Gedor, predseda
Marek Rybarčák, člen
Ján Hermanovský , člen

pre komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií:


Pavol Kamlan, predseda
Ján Čaraba, člen
Ján Hermanovský , člen

pre komisiu pre šport a mládež:

Marek Rybarčák, predseda
Pavol Kalman, člen
Pavel Gedor, člen

pre komisiu pre kultúrne udalosti a školstvo:


Ján Čaraba,  predseda
Ján Hermanovský, člen
Pavol Kalman, člen


pre finančnú komisiu

Ján Čaraba - predseda
Ján Hermanovský - člen
Marek Rybarčák - člen


komisia pre tvorbu uznesení
Ján Hermanovský - člen
Marek Rybarčák - člen


Komisie obecného zastupiteľstva

  • 1. Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.

  • 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

  • 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

  • 4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

  • 5. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.

  • 6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

  • 7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

v.13 pro
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky